Безплатна дотавка над 90 лв

GDPR

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Ние от 03 ЕООД бихме искали да Ви благодарим за Вашата лоялност и за подкрепата Ви през годините, през които Дружеството е на българския пазар.

Една от причините за водещото място на 03 ЕООД на българския пазар за предлаганите от нас стоки и услуги е и сериозното ни отношение към защитата и сигурността на информацията изобщо, и в частност - на личните Ви данни. Ето защо бихме желали да Ви информираме за предстоящи промени в правната уредба на личните данни, които ще се отразят на начина, по който обработваме Вашите лични данни:

От 25-ти май 2018 година във всички държави членки на Европейския съюз, включително и в Република България, започва да се прилага пряко т.нар. Общ регламент за защита на личните данни /GDPR/, чието пълно наименование е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Този нов регламент налага за всички администратори и обработващи лични данни допълнителни изисквания в процеса на обработване на лични данни, с които ние от „03“ ЕООД поемаме ангажимента да се съобразим при обработване на Вашите лични данни.

Новият регламент Ви предоставя редица нови права, като например:

 • право да изискате достъп до личните си данни от нас, включително да искате информация с какви Ваши лични данни разполагаме към даден момент;

 • право да искате тяхното коригиране, ако са неточни или непълни, право да възразите срещу обработването им, ако считате, че ние не ги обработваме в рамките на позволеното от закона;

 • право на преносимост на данните Ви;

 • други, за които ще откриете информация по-долу в Раздел „Информация по чл. 13 от Общия регламент за защита на личните данни“.

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ЧЛ. 13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Правното основание за обработване на личните Ви данни от страна на „03“ ЕООД (Дружеството или Администратора) е Вашето изрично, недвусмислено и информирано съгласие за това - основание по чл. 6, пар. 1. б. ,,а)“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 2. За целите на маркетинговата политика на „03“ ЕООД и във връзка с продължаване на възможността да получавате нашия информационен бюлетин с най-новите промоции, новини и актуални предложния Дружеството ще обработва единствено следните Ваши лични данни: три имена, телефон, адрес и е- mail. Личните Ви данни ще бъдат обработвани за срока, докато получавате информационния бюлетин.

1 1. Целите, за изпълнение на които Дружеството може да обработва, включително съхранява, посочените по-горе Ваши категории лични данни, са следните маркетингови дейности:

а)изпращане на информационен бюлетин с най-новите промоции, новини, акгуални предложения и брошури;

б)получаване на специални персонализирани оферти и предложения по електронен път;

в)статистически проучвания и анализи на Дружеството за маркетингови цели.

 1. Възможни категории трети лица - получатели, на които Дружеството може да предаде личните Ви данни, са спедиторски дружества за доставка на различни рекламни материали и/или награди, както и потенциално държавни и общински органи в изпълнение на техните законови правомощия, и съм съгласен с предаването на личните Ви данни на гореизброените категории лица, органи и структури.

 2. Наред с горното, имате право на (i) достъп до личните Ви данни, обработвани и съхранявани от Дружеството; (м) да поискате коригиране, промяна и актуализиране на тези данни, (iii) да поискате ограничаване на обработването им, (iv) да поискате от Дружеството да заличи (изтрие) или блокира личните Ви данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведоми третите лица, на които тези данни са били разкрити, за всяко такова заличаване или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или свързано с прекомерни усилия, както и (v) да възразите срещу последващо обработване на личните Ви данни при наличие на законово основание за това. Адресът за получаване на достъп до личните Ви данни е: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Самуиловско шосе“ № 1A

 3. Имате правото да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на Дружеството в качеството му на Администратор на лични данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да изискате от Дружеството да прехвърли тези данни директно на друг администратор без възпрепятстване от страна на Дружеството.

 4. Това съгласие предоставяте в резултат на свободната Ви воля на лице, навършило 16-годишна възраст. То се урежда от чл. 7, чл. 8 и чл. 12 - чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Имате право да оттеглите по всяко време това съгласие, като в този случай няма да получавате повече информационния бюлетин и личните Ви данни ще бъдат заличени.

 5. Имате право да поискате от Администратора изтриване на личните ми данни в следните случаи:

а)личните данни не са необходими повече за целите, за които са били събрани;

б)обработването се основава на Ваше съгласие, което сте оттеглили и няма друго законово основание за обработването;

в)личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно,

освен ако продължаващото обработване е необходимо.

а)за спазване на правно задължение, което изисква обработване от страна на Администратора;

б)за целите на архивирането в обществен интерес;

в)за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси на Администратора.

 1. При спор с Дружеството относно законосъобразността на обработването на Вашите данни имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) - https://www.cpdo.bg/.

Упражняване на Вашите законови права.

 1. Моля отправяйте своите запитвания относно защитата на данни и всякакви молби относно упражняването на Вашите законови права на следните адреси:

03 ЕООД, BG202380311

Пощенски адрес:  гр. Сливен, Самуиловско шосе 1A, тел: 0877290218

E-mail: rabotnoobleklo.eu@gmail.com

 1. Моля бъдете информирани, че можете да се обърнете директно и към нашето Длъжностно лице по защита на личните данни: Яна Христова, гр. Сливен, Самуиловско шосе 1A, тел: 0877290218


 1. Ще се опитаме да изпълним Вашето искане в срок от 30 календарни дни, като този срок може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с конкретното законово право, или поради сложността на искането Ви.

 2. В някои случаи може да нямаме възможност да проверим Вашите лични данни въз основа на идентификаторите, предоставени във Вашето искане. В такива случаи нямаме обективната възможност да изпълним искането Ви за упражняване на Вашите законови права така, както е посочено в този раздел, освен ако не ни предоставите допълнителна информация, която да ни позволи да Ви идентифицираме.

С уважение,

03 ЕООД


Нови продукти

Най-продавани